Η λίστα μας με υλικό ανάγνωσης και αναφορών.

Υλικό Ομάδα Ανάγνωσης/2019

Αθηνά, Αθανασίου, «Μεταξύ τεράτων και συμβάντων: Τεχνολογίες του έμφυλου σώματος. Αναπαλαιώσεις του ανθρώπινου» και «Gender Trouble: Η φεμινιστική θεωρία και πολιτική μετά την αποδόμηση της ταυτότητας», στο Αθανασίου, Αθηνά, Ζωή στο Όριο: Δοκίμια για το σώμα, το φύλο και τη βιοπολιτική, Αθήνα, Εκδόσεις Εκκρεμές, 2007.

Ahmed, Sara, «Feminist Killjoys (And Other Willful Subjects)», Polyphonic Feminisms: Acting in Concert, The Barnard Center for Research on Women, τχ.8.3, 2010.

Arruzza, Cinzia- Bhattacharya, Tithi- Fraser, Nancy, Feminism for the 99%: A Manifesto, Verso, 2019.

 

Benhabib Seyla, «Feminism and Postmodernism»  και «Subjectivity, Historiography and Politics», στο  Benhabib,  Seyla , Feminist contentions : A Philosophical exchange , Routledge,1995.

Braidotti, Rosi, «Posthuman Affirmative Politics», στο Wilmer, S.E. –Zukauskaite, Audrone, Resisting Biopolitics: Philosophical, Political and Performative Strategies, Routledge, 2016.

Butler, Judith, «Από την επιτελεστικότητα στην επισφάλεια», στο Αθανασίου, Αθηνά (επιμ.), Επιτελεστικότητα και επισφάλεια: Η Τζούντιθ Μπάτλερ στην Αθήνα, Νήσος, 2011.

Butler, Judith, «Υποκείμενα βιολογικού φύλου/ κοινωνικού φύλου/ επιθυμίας» στο Butler, Judith, Αναταραχή φύλου: ο φεμινισμός και η ανατροπή της ταυτότητας, μτφ.Γιώργος Καράμπελας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2009.

Butler, Judith, «Φαντασματική ταύτιση και η ανάληψη του φύλου», στο Αθανασίου, Αθηνά (επιμ.), Σώματα με σημασία: οριοθετήσεις του “φύλου” στο λόγο, Αθήνα, Εκδόσεις Εκκρεμές, 2008.

Butler, Judith, «Beside Oneself: On the Limits of Sexual Autonomy», στο Butler, Judith, Undoing Gender, Routledge,2004.

 

Butler, Judith, «Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory», Theatre Journal  40/4, 1988, The Johns Hopkins University Press.

Crenshaw , Kimberle, «Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence against Women of Color», Stanford Law Review, 43/6, 1991.

Δημητρακάκη, Άντζελα, «Τέχνη και φεμινιστική πολιτική στην αυτοκρατορία: Τρία βίντεοδοκίμια της Ursula Biemann», στο Δημητρακάκη, Άντζελα, Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση: Από το μεταμοντέρνο σημείο στη βιοπολιτική αρένα, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 2018.

Delmar, Rosalind, «What is Feminism?»,  στο Mitchell, Juliet – Oakley, Ann, What is Feminism?, New York : Pantheon Books, 1986.

 

Delphy, Cristine, Close to Home: A materialist analysis of women’s oppression, Verso, 2016.

Fraser, Nancy , «Feminism, Capitalism and the Cunning of History», New Left Review 56, 2009.

Friedan, Betty, «The problem that has no name», στο Friedan, Betty, The Feminine Mystique, W. W. Norton and Co, 1963.

 

Haraway, Donna, Το Μανιφέστο των Σάιμποργκ. Επιστήμες, Τεχνολογία και Σοσιαλιστικός Φεμινισμός στα τέλη του 20ου αιώνα, μτφ.Γιάννης Πεδιώτης, Αθήνα, Τοποβόρος, 2014.

Haraway, Donna, «Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective», Feminist Studies, 14/3, 1988.

Harding, Sandra, Sciences from Below: Feminisms, Postcolonialities and Modernities, Duke University Press, 2008.

 

Harding, Sandra, Whose Science? Whose Knowledge?: Thinking from Women's Lives, Cornell  University Press, 1991.

Hartsock ,Nancy, «The Feminist Standpoint: Developing  the Ground for a Specifically Feminist Historical Materialism»,  στο Harding, Sandra, Feminism and Methodology, Indiana University Press, 1987.

Hartmann, Heidi, «The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More Progressive Union», Capital & Class, 3(2), 1–33, 1979.

Hawkesworth, Mary, Globalization and Feminist Activism, Rowman & Littlefield, 2018.

Herr, Ranjoo Seodu, «Reclaiming Third World Feminism: or Why Transnational Feminism Needs Third World Feminism», Meridians, 12/1, 2014.

Irigaray, Luce , «Αυτό το φύλο που δεν είναι ένα: Ερωτήσεις», στο Αθανασίου, Αθηνά (επιμ.), Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική, Νήσος,2006.

Λαδά, Σάσα (επιμ.),Μετα-τοπίσεις: φύλο, διαφορά και αστικός χώρος, Αθήνα, Futura, 2009.

Lorde, Audre, «The Μaster’s Τools will Never Dismantle the Master’s House», στο Lorde, Audre (1984), Sister/Outsider: Essays and Speeches, Berkeley, 2007.

 

Mayeri, Rachel, «Soft Science: Artists’ Experiments in Documentary Storytelling  στο Da Costa, Beatrice- Philip, Kavita, Tactical Biopolitics: Art, Activism and Technoscience, Massachusetts Institute of Technology, 2008.

 

Massey, Doreen, Space, place and gender, University of Minnesota Press, 1994.

Mende, Doreen, «The Undutiful Daughter's Concept of Archival Metabolism», e-flux journal 93, 2018.

McRobbie, Angela, «Reflections on Feminism, Immaterial Labour and the Post-Fordist Regime», New Formations,  2010.

McRobbie, Angela, «Feminism Undone: The Cultural Policies of Dissarticulations» και «Conclusions: Inside and Outside the Feminist Academy» στο McRobbie, Angela ,The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social Change, Sage Publications, 2009.

Mouffe, Chantal, «Ο φεμινισμός, η έννοια του πολίτη και η ριζοσπαστική δημοκρατική πολιτική» στο Αθανασίου, Αθηνά (επιμ.), Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική, Αθήνα, Νήσος, 2006.

Mulvey, Laura, «Οπτική Απόλαυση και Αφηγηματικός Κινηματογράφος», στο Mulvey, Laura, Οπτικές και άλλες απολαύσεις, μτφ. Μαργαρίτα Κουλεντιανού, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004.

Naples, Nancy, «Crossing Borders: Feminism, Intersectionality and Globalisation», Hawke Research Institute for Sustainable Societies, University of South Australia, 2008.

Preciado, B., & Benderson, B. (2013). Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era. The Feminist Press at CUNY.

Spivak, Gayatri Chakravorty- Gunew, Sneja, «Questions of multi-culturalism», στο Harasym, Sarah, The Post-colonial Critic: Interviews, Strategies, Dialogues_ Gayatri Chakravorty Spivak, Routledge, 1990.

Spivak, Gayatri Chakravorty, «Can the Subaltern Speak», στο Nelson, C.- Grossberg, L., Marxism and the Interpretation of Culture, Urbana: Illinois, 1988.

Stryker, S., Stryker, A. P. of G. and W. S. S., & Whittle, S. (2006). The Transgender Studies Reader. Taylor & Francis.

Weeks, Kathi (1998), Constituting Feminist Subjects, Verso, 2018.

 

Κατεβάστε τη λίστα ομάδας ανάγνωσης σε  pdf