Έρευνα

Η έρευνα μας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογικών, ερευνητικών και επιμελητικών εργαλείων, στη διεύρυνση της φεμινιστικής επιστημονικής γνώσης και πρακτικής εστιασμένης στο σύγχρονο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο και στη διάνοιξη νέων συνεργειών και επαφών.Η δημιουργία ενός καινοτόμου κέντρου υποστήριξης της πολιτικής δυναμικής των φεμινιστικών πρακτικών που συνδέουν την τέχνη, τα νέα μέσα και την νέα τεχνολογία, την αρχιτεκτονική και τις αστικές σπουδές, την κοινωνική ανθρωπολογία, τον ακτιβισμό και τα διαφορετικά συστήματα γνώσης σε σχέση με τον δημόσιο χώρο και τις δημόσιες διεκδικήσεις, έχει στόχο να συμμετέχει στην έμπρακτη ενδυνάμωση, παρουσία και επίδραση  μιας διευρυμένης, εννοιολογημένης εκ νέου φεμινιστικής πρακτικής. Στη σύγχρονη συνθήκη των ταχύτατων και οξύτατων μετασχηματισμών του δημόσιου χώρου, η εκπροσώπηση και οι αξιώσεις στον δημόσιο χώρο είναι κρίσιμες και συνδέονται με την οικονομική και κοινωνικοπολιτική κατάσταση που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επένδυσή μας στη σύγχρονη δημοκρατία και μετασχηματίζει την αντίληψη μας για την ‘ανθρώπινη κατάσταση’, την μετα-ανθρωπινη προοπτική και την μετα-ψηφιακή συνθήκη. Πιο συγκεκριμένα, οι ριζικές αλλαγές που επιτελούνται στην παγκοσμιοποιημένη τεχνολογική και οικονομική συνθήκη συνδέονται με τις επιδράσεις και τις επιπτώσεις που έχουν κυρίως στις γυναίκες*.  Η εστίαση αυτή αποσκοπεί στην αναζήτηση και δημιουργία εναλλακτικών και δυνατοτήτων για την ανάπτυξη δυναμικής, διεισδυτικής και αυτοκαθοριζόμενης φεμινιστικής πρακτικής. Καθ 'όλη τη διάρκεια της έρευνας δοκιμάζονται και προτείνονται νέα εργαλεία και νέοι τρόποι εννοιολογήσεων και πρακτικής που επιθυμούν να συμβάλλουν στην κατανόηση των βαθιών επιπτώσεων των παγκόσμιων αλλαγών και κρίσεων στις γυναίκες* και στη σημασία της εκμετάλλευσης εναλλακτικών δυναμικών, τρόπων διάχυσης και ορατότητας των φεμινιστικών πρακτικών, θεωριών , διεκδικήσεων, μέσων και δεοντολογίας. Το ερευνητικό έργο του Κέντρου, που αποτελεί και κεντρικό άξονα των δράσεων του, επιχειρεί να συμβάλει στην ανάπτυξη δυνατοτήτων για συνδέσεις, συγκρίσεις ή συνασπισμούς ως προς τους στόχους και τις μεθόδους φεμινιστικών πρακτικών που διατρέχουν ποικίλα και διαπλεκόμενα μεταξύ τους πεδία. Η μεθοδολογία της έρευνας αφορά την ανάπτυξη θεωρίας, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστηρίων αλλά και την παραγωγή νέων έργων. Οι τρεις αυτές κατευθύνσεις δεν νοούνται ως διακριτά πεδία αλλά ως συνδεόμενα και αλληλοτροφοδοτούμενα, με κοινό στόχο την ανάπτυξη ενός δυναμικού φεμινιστικού λόγου, θεωρίας και πράξης, ο οποίος στοχεύει στην ανάδειξη των ιδιαίτερων, τοπικά προσδιορισμένων παραμέτρων, (δια)συνδεδεμένων με εξελίξεις και διεκδικήσεις άλλων τοπικοτήτων και άλλων αγώνων.

ΤΕΧΝΟΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

Πρώτος κύκλος: 2018-2019 ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι. 

Δεύτερος Κύκλος: 2019-2020 ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ: ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ.

Πρόγραμμα Φιλοξενίας με την φιλόσοφο Lude deLire

Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας του Κέντρου για το έτος 2020-2021 προσκαλούμε την φιλόσοφο Luce deLire.

Mutations in Feminist Aesthetic Practices. Three case studies form the Centre of New Media and Public Feminist Practices», 2020,  The University of Applied Arts, Vienna, Austria

Δημοσίευση στo Φεμινιστικά

Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στον Δημόσιο Χώρο: Αισθητικές τεχνικές διευρυμένου πεδίου

Φεμινιστικές Θεωρίες και Αισθητικές Πρακτικές Εποχή της Παγκοσμιοποιημένης Τεχνολογίας